Εκπαιδευτικά Ταξίδια στις ΑΕΝ

Οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν. κατόπιν επιτυχούς εισαγωγής τους στις σχολές καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης προκειμένου εν τέλει καταφέρουν να αποκτήσουν το πτυχίο και το δίπλωμα του Πλοιάρχου Γ’ Τάξεως ή Μηχανικού Γ’ Τάξεως του Εμπορικού Ναυτικού με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο σπουδαστής/στρια γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:

 • έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών των Α.Ε.Ν.
 • ολοκληρώσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία και
 • έχει περατώσει με επιτυχία τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια.

Θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος, ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σπουδαστής/στρια εκτελεί την πρακτική του εκπαίδευση επί του πλοίου (θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι) και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Υπάρχουν δύο θαλάσσιες εκπαιδευτικές περίοδοι οι οποίες πραγματοποιούνται σε πλοία όλων των κατηγοριών (εκτός των τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) για την ειδικότητα του Δόκιμου Καταστρώματος και σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, για την ειδικότητα του Δόκιμου Μηχανής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ 251/1999.

Διάρκεια των εκπαιδευτικών περιόδων επί πλοίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν.

 1. Κατά τη διάρκεια της Α’ θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου ο σπουδαστής/στρια υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 5-6 μηνών και κατά τη διάρκεια της Β’ θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 6-7 μηνών. Για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Γ’ Τάξεως ή Μηχανικού Γ’ Τάξεως του Εμπορικού Ναυτικού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί, η συνολική διάρκεια και των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών να μην είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, τηρουμένων πάντα ελάχιστων απαιτήσεων συναφούς νομοθεσίας (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας συνδυαστικά με KW Κύριας Μηχανής πρόωσης πλοίου, τοπικοί πλόες, πλόες εντός και πέριξ λιμένος).
 2. Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε το ανωτέρω καθοριζόμενο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι κατά την Α’ ή Β’ θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο, δύναται να εγγραφεί στο Β’ ή Δ’ εξάμηνο αντίστοιχα, εφόσον το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε υπολείπεται του κατωτάτου επιτρεπόμενου ορίου του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού ή του συνόλου των κατωτάτων επιτρεπομένων ορίων του πρώτου και δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού αντίστοιχα κατά ποσοστό ανάλογο του ορίου (15%) απουσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού (θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι / εκπαιδευτικά ταξίδια διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών – επτά (7) ημερών και εννέα (9) μηνών – δέκα (10) ημερών αντίστοιχα), με την προϋπόθεση ότι πριν από την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής και μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 19 του Κανονισμού θα συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών.
 3. Σε περίπτωση που τα πραγματοποιηθέντα Α’ και (Α’ + Β’) θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια είχαν διάρκεια μικρότερη των ορίων της ανωτέρω περίπτωσης (β), είναι δυνατή με Απόφαση του Υπουργού η κατ’ εξαίρεση εγγραφή του σπουδαστή στο Β’ ή Δ’ εξάμηνο αντίστοιχα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  i. Το πραγματοποιηθέν Α’ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι να είχε διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή τα πραγματοποιηθέντα Α’ και Β’ θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια να είχαν συνολική διάρκεια τουλάχιστον επτά (7) μηνών και να αξιολογήθηκαν ως επιτυχή από την αρμόδια διμελή επιτροπή αξιολόγησης.
  ii. Αποδεδειγμένα να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση εγγραφή.
  iii. Η γνώμη του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. να είναι θετική και
  iv. Πριν την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής και μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 19 του παρόντος Κανονισμού, ο σπουδαστής να συμπληρώσει το προβλεπόμενο συνολικό θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι των δώδεκα (12) μηνών.

Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο σπουδαστής/στρια συμπληρώνει:

 • Ειδικό εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (Κ.Ε.Π.)
 • β. Ημερολόγιο απασχόλησης. Ο υπεύθυνος αξιωματικός γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδαστή/στριας, συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία παραδίδει στον σπουδαστή/στρια εντός σφραγισμένου φακέλου για να την προσκομίσει στη Σχολή του. Ο σπουδαστής που περάτωσε το Α’ ή Β’ εκπαιδευτικό ταξίδι υποβάλλει στη Σχολή του αίτηση εγγραφής στο Β’ ή Δ’ εξάμηνο αντίστοιχα, επισυνάπτοντας σε αυτή: α. το εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (Κ.Ε.Π.) πλήρως συμπληρωμένο, β. το ημερολόγιο απασχόλησης και γ. την έκθεση του εκπαιδευτή αξιωματικού του πλοίου εντός του σφραγισμένου φακέλου, όπου ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από δύο καθηγητές ναυτικών μαθημάτων της ειδικότητάς του, υποστηρίζει προφορικά υπό τύπου συνέντευξης τις εργασίες που εκτέλεσε επί του πλοίου. Η ανωτέρω επιτροπή, κατόπιν περάτωσης υπόψη διαδικασίας και αφού λάβει υπόψη της την έκθεση του υπεύθυνου για την εκπαίδευση αξιωματικού γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, αποφαίνεται εάν η εκτέλεση του ταξιδιού ήταν επιτυχής ή ανεπιτυχής συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς επίσης και τα σχετικά πρακτικά, ολοκληρώνονται οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση εκπρόθεσμης εγγραφής του άρθρου 3 του Κανονισμού, η επιτροπή συνέρχεται όποτε απαιτείται, μετά την έναρξη του Β’ ή Δ’ εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία που επέρχεται απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών.

Photo: Lou Vest