Στρατιωτική Θητεία

Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) μεταφέρονται αυτεπάγγελτα στο Πολεμικό Ναυτικό με πράξη του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτό. Σε περίπτωση επανακατάταξης, η μεταφορά επιτρέπεται μόνο, εάν δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ενός μήνα.

ΕΠΟΠ: Δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές ή αποφοίτους των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού του τμήματος Μηχανικών να καταταγούν ως ΕΠΟΠ με την ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΚ (Τ/ΜΗΧ/ΜΕΚ). Οπότε, εάν εισαχθεί κάποιος στις ΑΕΝ/Μηχανικών και τελειώσει το 1ο έτος επιτυχώς ή αποφοιτήσει από την σχολή τού δίνεται το δικαίωμα, σε περίπτωση που δημοσιευτεί προκήρυξη για ΕΠΟΠ στο ΠΝ, να καταθέσει σχετική αίτηση κατάταξης.

Αναβολή Κατάταξης Ναυτολογημένων

Άρθρο 22

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ., με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).

Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στην ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, προστεθεί ένα έτος. Η αναβολή μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.

2. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με σχετική αίτησή τους, πιστοποίηση ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή της ελληνικής προξενικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, ήταν ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ. συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το Ν.Α.Τ..

3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή κατάταξης χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

Αναβολή κατάταξης προς απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

Άρθρο 21 

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και επιθυμούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού.

2. Η αναβολή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στο έτος χορήγησής της, προστεθεί η διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας που απομένει για την απόκτηση του κατά περίπτωση διπλώματος, προσαυξημένη κατά ένα έτος και διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε με τη συμπλήρωση οκτώ μηνών χωρίς ναυτολόγηση, συνεχώς ή τμηματικά, είτε με την απόκτηση του διπλώματος. Η αναβολή αυτή δεν χορηγείται αν η διάρκεια της εναπομένουσας θαλάσσιας υπηρεσίας υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του.

3. Για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με σχετική αίτησή τους:

  • Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και του ναυτικού φυλλαδίου τους.
  • Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού, ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτησή του, καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που τυχόν έχει συμπληρωθεί.

4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή κατάταξης χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

5. Όσοι έτυχαν της αναβολής αυτής υποχρεούνται, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη εξαιτίας διακοπής ή λήξης της, να καταθέσουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία να προκύπτουν:

  • Η ημερομηνία απόκτησης του κατά περίπτωση διπλώματος, εφόσον αυτό αποκτήθηκε.
  • Η συνολική διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας και η τυχόν συμπλήρωση χρόνου οκτώ μηνών χωρίς ναυτολόγηση, συνεχώς ή τμηματικά.

ΣΕΑ/Μ – ΣΕΑ/Ι

Σχετικά με τα όσα αφορούν τους Εφέδρους Αξιωματικούς (ΣΕΑ/Μ- ΣΕΑ/Ι) στο Π.Ν., ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Προ της κατατάξεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς στρατεύσιμων οπλιτών καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΝ ο απαιτούμενος αριθμός Εφέδρων Αξιωματικών, με αποκλειστικό γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες.
  • Η επιλογή των κατάλληλων προς εισαγωγή στη Σχολή Επίκουρων Αξιωματικών (ΣΕΑ) γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 136/11-5-83, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 127/21-3-85 και 140/22-4-92.
  • Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 136/11-5-83, τα οποία πιστοποιούν ότι ο αιτών διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα. Τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τριμελή επιτροπή αξιωματικών, η οποία συγκροτείται με διαταγή της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), στην οποία συμμετέχει ως τρίτο μέλος αξιωματικός του Στρατολογικού Σώματος.

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα προσόντα υποβάλλονται αρχικά σε ψυχοτεχνική δοκιμασία και στη συνέχεια εξετάζονται στα μαθήματα που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Προεδρικού Διατάγματος.

Μετά το πέρας των εξετάσεων η επιτροπή των εξετάσεων συντάσσει πρακτικό βαθμολογίας το οποίο, αφού επικυρωθεί από τη ΔΝΕ, αποστέλλεται στη Σχολή ΣΕΑ, προκειμένου να καταρτισθεί ο πίνακας των επιτυχόντων.

Η διάρκεια θητείας είναι 17 μήνες.
Photo: Courtesy of Damianos Chronakis