Προαγωγή Διπλωμάτων Μηχανικού Ε.Ν.

Αμηχ

Δίπλωμα Μηχανικού Α’ Τάξης

Προϋποθέσεις

– Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός.
– Να έχει συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος.
– Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
– Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
– Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανωτέρω του εξαμήνου καθ΄ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
– Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
– Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχ/κού Β΄ Τάξης Ε. Ν. με ειδικότητα πρώτου ή δευτέρου Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW. (ΦΕΚ 211/2018)
– Να έχει δίπλωμα (ΑΕΙ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μηχανολόγου-Μηχανικού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού και Ναυπηγού- Μηχανικού ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και οχημάτων ή ΑΔΣΕΝ ή Α.Ε.Ν. Μηχανικών ή αντιστοίχων ισότιμων Σχολών του εξωτερικού που έχει κατατεθεί για εισαγωγή διπλώματος Μηχανικών Γ΄.
– Να έχει επιτυχή αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του ΚΕΣΕΝ.
– Η φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Δικαιολογητικά

– Αίτηση (δίνεται στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία).
– Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη θαλάσσια υπηρεσία).
– Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
– (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄. (Δεν απαιτείται όταν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο προηγούμενο Δίπλωμα). Σε διαφορετική περίπτωση αναζητείται υπηρεσιακά.
– (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
– Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
– Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5Χ2,7.
– Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) ή τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή.

Σημειώσεις

– Στους Μηχανικούς Β΄ Τάξεως Ε.Ν. που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία, εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση διπλώματος.
– Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά και θαλαμηγούς συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητος μικρότερης των 150 κόρων δεν αναγνωρίζεται για το παραπάνω δίπλωμα.
– Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
– Εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

Δαπάνες
  • Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ευρώ.
  • Απόδειξη καταβολής χαρτοσήμου 15 ευρώ.
  • Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ευρώ.
Υποσημειώσεις

– Ο χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης είναι δέκα (10) ημέρες.
– Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.

βμηχ

Δίπλωμα Μηχανικού Β’ Τάξης

Προϋποθέσεις

– Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός.
– Να έχει συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος.
– Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
– Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
– Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανωτέρω του εξαμήνου καθ΄ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
– Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
– Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχ/κού Γ΄ Τάξης Ε. Ν. με ειδικότητα πρώτου ή δευτέρου Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 K.W.
– Να έχει επιτυχή αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
– Η φοίτηση στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και δέκα (10) ημερών.

Δικαιολογητικά

– Αίτηση (δίνεται στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία).
– Ναυτικό Φυλλάδιο.
– Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
– (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄. (Δεν απαιτείται όταν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο προηγούμενο Δίπλωμα). Σε διαφορετική περίπτωση αναζητείται υπηρεσιακά.
– (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
– Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
– Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5Χ2,7.
– Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) ή τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή.

Σημειώσεις

– Στους Μηχανικούς Γ΄ Τάξεως Ε. Ν. που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία, εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση διπλώματος.
– Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά και θαλαμηγούς συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., χωρητικότητος μικρότερης των 150 κόρων δεν αναγνωρίζεται για το παραπάνω δίπλωμα.
– Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
– Η Υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό προσμετράται ανεξαρτήτως χωρητικότητας και ιπποδύναμης του Πολεμικού πλοίου.
– Εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

Δαπάνες
  • Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ευρώ.
  • Απόδειξη καταβολής παραβόλου χαρτοσήμου 15 ευρώ.
  • Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ευρώ.
Υποσημειώσεις

– Ο χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης είναι δέκα (10) ημέρες.
– Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.

Δίπλωμα Μηχανικού Γ’ Τάξης

Όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την απόκτηση διπλώματος Γ’ Τάξης θα τις βρείτε εδώ.