Προαγωγή Διπλωμάτων Πλοιάρχου Ε.Ν.

πλ3

Δίπλωμα Πλοιάρχου Α’ Τάξης

Προϋποθέσεις

– Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός.
– Να έχει συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος.
– Να είναι στρατολογικά εντάξει.
– Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
– Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανωτέρω του εξαμήνου καθ΄ υποτροπήν ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
– Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
– Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β΄ Τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ και Β΄ από την οποία η μισή τουλάχιστον (12 μήνες) σε πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από 3000 οχ. (1600 κ.ο.χ.) (ΦΕΚ 211/2018)
– Να έχει με επιτυχία αποφοιτήσει από το Κέντρο Επιμόρφωσης στελεχών Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ).
– Η φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Δικαιολογητικά

– Αίτηση (δίνεται στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση από την Υπηρεσία).
– Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη θαλάσσια υπηρεσία ). Κατατίθενται φωτοτυπίες (επικυρωμένες). (Σελίδα με τα στοιχεία – επανυπογραφή αν υπάρχει – τελευταίες ναυτολογήσεις δύο ετών).
– Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
– (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄. Δεν απαιτείται όταν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο προηγούμενο Δίπλωμα. Σε διαφορετική περίπτωση αναζητείται υπηρεσιακά.
– (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
– Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
– Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5 x 2,7.
– Υφιστάμενο δίπλωμα (πρωτότυπο).
– Υπηρεσιακό σημείωμα από το Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

Σημειώσεις

– Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
– Στους Πλοιάρχους Β΄ που εργάζονται σε πλοία άνω των 3000 ο.χ., τα οποία είναι υπό ναυπήγηση, αναγνωρίζεται για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α’ έξι (6) μήνες θαλάσσια υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι κατά την νηολόγησή τους θα υψώσουν την Ελληνική Σημαία και θα την διατηρήσουν τουλάχιστον για χρόνο διπλάσιο της υπηρεσίας που αναγνωρίζεται, δηλαδή δώδεκα (12) μήνες.
– Στους Πλοιάρχους Β΄ που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση διπλώματος.
– Εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.

Δαπάνες

– Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ευρώ
– Απόδειξη καταβολής παραβόλου χαρτοσήμου 15 ευρώ. Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων ΝΑΤ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ευρώ.

Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να κατατεθούν για την έκδοση του διπλώματος.

Ο χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης είναι δέκα ημέρες.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για την απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου Α’ Τάξης Ε.Ν., εδώ.

υπο2

Δίπλωμα Πλοιάρχου Β’ Τάξης

Προϋποθέσεις

– Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός.
– Να έχει συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος.
– Να είναι στρατολογικά εντάξει.
– Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
– Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανωτέρω του εξαμήνου καθ΄ υποτροπήν ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
– Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
– Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ Τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού καταστρώματος από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 κοχ (1.000 κοχ)
– Για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης, προερχόμενους από Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ή Β΄τάξης Ε.Ν., η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 κ.ο.χ.
– Η φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και δέκα (10) ημερών.

Δικαιολογητικά

– Αίτηση (δίνεται στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση από την Υπηρεσία).
– Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη θαλάσσια υπηρεσία ). Κατατίθενται φωτοτυπίες (επικυρωμένες). (Σελίδα με τα στοιχεία – επανυπογραφή αν υπάρχει – τελευταίες ναυτολογήσεις δύο ετών).
– Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την Υπηρεσία (ΔΝΕΡ Δ΄).
– (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ . (Δεν απαιτείται όταν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο προηγούμενο Δίπλωμα). Σε διαφορετική περίπτωση αναζητείται υπηρεσιακά.
– (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
– Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
– Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5Χ 2,7.
– Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο).
– Υπηρεσιακό σημείωμα από το Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

Σημειώσεις

– Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
– Στους Πλοιάρχους Γ΄ που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση διπλώματος.
– Η Υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό προσμετράται ανεξαρτήτως χωρητικότητος και ιπποδύναμης του Πολεμικού Πλοίου.
– Εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.

Δαπάνες

– Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ευρώ.
– Απόδειξη Καταβολής παραβόλου χαρτοσήμου 15 ευρώ. Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων ΝΑΤ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ευρώ.

Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να κατατεθούν για την έκδοση του διπλώματος.

Ο χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης είναι δέκα ημέρες.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για την απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου Β’ Τάξης Ε.Ν., εδώ.

Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ’ Τάξης

Όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την απόκτηση διπλώματος Γ’ Τάξης θα τις βρείτε εδώ.