ΕKΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ωκεανογραφία

0

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγγραφή στο Διιδρυματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘‘Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος’’ των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
Στο ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Τα Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών παρατίθεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3450, τευχ. Β, 12-9-2019).

Δικαίωμα αίτησης στο ΔΠΜΣ έχουν και όσοι προβλέπουν ότι θα ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Αν αυτό δεν γίνει οι τυχόν εγγραφέντες φοιτητές διαγράφονται.

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών : έως τριάντα (30).
Τέλη φοίτησης: 2.400 ευρώ (καταβληθέντα σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 1/6/2020 έως 18/9/2020 (εξαιρείται το διάστημα για υποβολή 10-21/8/2020)

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την Αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η οποία έχει τη Γραμματειακή υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος. (Παν/πολη Ιλίσια τηλ: 2107274418, 2107274064) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν, ή ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που θα αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
9. Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3450, τευχ. Β)12-9-2019), με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
– Βαθμός πτυχίου
– Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ
– Συνάφεια της Διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στον Α’ κύκλο σπουδών
– Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
– Ερευνητική δραστηριότητα
– Επαγγελματική ενασχόληση
– Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
– Συστατικές επιστολές
– Προφορική συνέντευξη

Φωτό: Elias Sch/Pixabay