Νέα διαδικτυακά σεμινάρια για την περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων

0

Στα πλαίσια του έργου ECOPORTIL – “Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation”, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020, διοργανώνονται δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα /σεμινάρια σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων και των γειτονικών παράκτιων περιοχών τους.

Ο σκοπός των μαθημάτων/ σεμιναρίων είναι να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων μέσα από την κατάρτισή τους σε καίριους τομείς με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση παράκτιων οικοσυστημάτων που βρίσκονται κοντά σε λιμένες και δέχονται περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Οι επιμέρους στόχοι αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης και την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές ενότητες επικεντρώνονται στους εξής τομείς:
• Περιβαλλοντική Νομοθεσία
• Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα,
• Ενεργειακή απόδοση και κλιματική αλλαγή,
• Ποιότητα ύδατος ,
• Διαχείριση αποβλήτων σε πλοία και λιμάνια,
• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στα λιμάνια (ISO, EMAS, PERS) και
• Χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στα λιμάνια.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων σχεδιάστηκε μετά από την καταγραφή και ανάλυση των βασικών αναγκών επιμόρφωσης που αφορούν στελέχη του λιμενικού, οργανισμών λιμένων, λιμενικών αρχών και άλλους σχετικούς οργανισμούς και στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες. Οπότε, τα διαδικτυακά μαθήματα/ σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη του λιμενικού σώματος, στο προσωπικό οργανισμών λιμένων, στους αξιωματικούς και πληρώματα πλοίων, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, σε φοιτητές και οι αποφοίτους επιστημών που σχετίζονται με τον τομέα της διαχείρισης λιμένων και παράκτιων περιοχών.

Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά με την ασύγχρονη μέθοδο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τα παρακολουθήσουν σύμφωνα με στο πρόγραμμά τους και έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους επαγγελματίες με βεβαρημένο πρόγραμμα καθημερινών υποχρεώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στις ενότητες που τους ενδιαφέρουν ακολουθώντας τον σύνδεσμο: ecoportil.eu/e-learning