Οι δεξιότητες των ναυτικών αναμένεται να αναπτυχθούν σημαντικά

0

Ο ClassNK παρουσιάζει τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και τις αλλαγές που θα επέλθουν στη λειτουργική διαχείριση των πλοίων.
 

Η τελευταία δεκαετία είδε το ίντερνετ και το ICT να μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Αυτές οι αλλαγές επιταχύνονται τώρα με την εμφάνιση εξελιγμένων τεχνικών για την ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων, μηχανικής μάθησης και εξελίξεων σε απομακρυσμένα εργαλεία και αυτοματοποίησης. Και είναι αυτή η ανάπτυξη που καθιστά την πληροφορία από τα πλοία ‒που καλύπτει ένα ευρύ πεδίο, από την κατάσταση του εξοπλισμού και των ανθρώπων επί του πλοίου έως τις περιβάλλουσες καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες‒ προσβάσιμη εγκαίρως και διαθέσιμη ως «big data».

Η τεχνολογία, πιθανότατα, θα εξελιχθεί περαιτέρω, για να επιτρέψει τη βαθύτερη ανάλυση αυτών των δεδομένων, ώστε οι πλοιοκτήτες να μπορούν να αναβαθμίσουν την ασφάλεια και τις οικονομικές επιδόσεις μέσω της βελτιστοποίησης, για παράδειγμα, των οδών ναυσιπλοΐας ή μέσω της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, αναμένεται ότι η καινοτομία θα ξεπεράσει τα όρια ενός οργανισμού ή μιας βιομηχανίας και ότι ο κάθε τομέας θα ενθαρρυνθεί ώστε να συμμετάσχει σε μια «cross-industry» συνεργασία.

Παρόλο που οι τεχνολογίες αναπτύσσονται ταχέως, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν μπορέσουν πολλοί, στην πράξη, να εισαχθούν στο ναυτιλιακό περιβάλλον. Αυτές περιλαμβάνουν: την ασφάλεια και την αξιοπιστία· την κατανομή ευθυνών· τους ρόλους τους οποίους πρέπει να εκπληρώνουν οι άνθρωποι· και τη διαχείριση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Η παροχή και η επαλήθευση του λειτουργικού περιβάλλοντος ή των συνθηκών για τη χρήση νέας τεχνολογίας θα αποτελέσουν έναν ουσιαστικό ρόλο για τους νηογνώμονες, δεδομένης της συσσώρευσης, που έχουν, εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης επί του πλοίου, καθώς και σχετικά με την κατασκευή, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό των πλοίων. Η κάλυψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διευκρίνιση και την πιστοποίηση του συνόλου των δεξιοτήτων των ναυτικών, οι οποίες αναμένεται να εξελιχθούν και να διαφοροποιηθούν ακολουθώντας την τεχνολογική πρόοδο.

Ως ένα παράδειγμα ανταπόκρισης στις ανάγκες της βιομηχανίας, ο ClassNK δημοσίευσε πρόσφατα το «Guidelines for Concept Design of Automated Operation/Autonomous Operation of Ships», προκειμένου να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τα στοιχεία μιας μεγαλύτερης αυτοματοποίησης. Με τόσο πολλές τεχνολογίες αυτοματοποίησης να βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη, είναι απίθανο να διαμορφωθεί ένα σύνολο ομοιόμορφων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, από άποψη ασφάλειας, είναι επιτακτική η ακριβής κατανόηση του πεδίου εφαρμογής της αυτοματοποιημένης λύσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς το πού τελειώνει ο ρόλος της μηχανής και πού αρχίζει ο ρόλος ενός μέλους πληρώματος.

Η αποσαφήνιση αυτής της σχέσης και του βαθμού της κοινής ευθύνης θα είναι καθοριστικής σημασίας για επιτυχή εφαρμογή. Οι τελευταίες οδηγίες του ClassNK σχεδιάστηκαν, επίσης, για να είναι «κλιμακούμενες», έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμες σε λύσεις που αποσκοπούν στην αυτοματοποίηση μεμονωμένων εργασιών έως και σε πλήρως αυτόνομα «self-piloting» πλοία.

Απόσπασμα από τo άρθρο με τίτλο «Οι δεξιότητες των ναυτικών αναμένεται να εξελιχθούν και να διαφοροποιηθούν ακολουθώντας την τεχνολογική πρόοδο», Ναυτικά Χρονικά, Δεκέμβριος 2018, σ. 92