Χορήγηση χρηματικών βραβείων σε φοιτητές από την Εστία Ναυτικών

0

Από το αρμόδιο τμήμα της Εστίας Ναυτικών ανακοινώνεται ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα χορηγηθούν χρηματικά βραβεία σε παιδιά ναυτικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Όροι και Προϋποθέσεις:
1. Χορηγούνται Χρηματικά Βραβεία σε παιδιά Ναυτικών (σε ενέργεια ή συνταξιούχων) για το Ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 τα οποία αφορούν μόνο φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (ΑΕΙ)
2. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει απαραίτητα διαγωνισθεί επιτυχώς στο ελάχιστο όριο μαθημάτων (υποχρεωτικά και κατά επιλογή) που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής και των δύο εξαμήνων του Ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 και η γενική βαθμολογία που θα προκύψει από τις επιμέρους βαθμολογίες να μην είναι μικρότερη από οκτώ (8).
3. Προκειμένου για πτυχιούχους, αντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής ότι ο-η ενδιαφερόμενος-η έχει ονομαστεί πτυχιούχος με μέσο όρο βαθμολογίας (8) και άνω.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι :
1. Αίτηση (χωρίς χαρτόσημο)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του γονέα ναυτικού
3. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ή Πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΝΑΤ, Λιμενικής ή οποιαδήποτε άλλης αρχής που εποπτεύεται από το ΥΕΝ, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο γονέας του-ης ενδιαφερόμενου-ης έχει πραγματοποιήσει την τελευταία πενταετία πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
4. Οποιοσδήποτε επίσημο έγγραφο της Πανεπιστημιακής Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος (οπωσδήποτε ονομαζόμενο όπως Βεβαίωση, Πιστοποιητικό, Μηχανογραφικό δελτίο, Καρτέλα Φοίτησης κ.α) από το οποίο να αποδεικνύεται το έτος σπουδών (ή εξάμηνο) και παράλληλα ότι ο ενδιαφερόμενος έχει διαγωνισθεί με επιτυχία σε όλα ή στο ελάχιστο όριο μαθημάτων που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών της σχολής και των δύο εξαμήνων του έτους που αφορά το βραβείο. Στο ίδιο έγγραφο πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του έτους.

Προκειμένου για παιδιά συνταξιούχων ναυτικών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2 και 3 δικαιολογητικά της πιο πάνω παραγράφου καθώς επίσης και η βεβαίωση του ΝΑΤ από την οποία προκύπτει ότι ο γονέας ή ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείτε από τον φορέα αυτό.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στην διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που αφορά το βραβείο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου που λήγει η προθεσμία υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εστία Ναυτικών, Φίλωνος 97-99, στον Πειραιά ή στο τηλέφωνο 210-4176059 (Παροχή Χρηματικών Βραβείων).