Το υπουργείο Ναυτιλίας προκηρύσσει νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού

0

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκήρυξε δεκατέσσερις (14) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων ως εξής :

Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά:
– Τρεις (03) θέσεις του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
– ΄Εξι (06) θέσεις του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης:
– Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

Για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου:
– Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

Για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας:
– Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας:
– Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

Για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου:
– Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να κατέχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

Για τον κλάδο Κυβερνητών πλοηγίδων:
– Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
– Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών

Για τον κλάδο Μηχανοδηγών πλοηγίδων:
– Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
– Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Μηχανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.

*Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ανώτερα των απαιτουμένων στην παρούσα προκήρυξη δεν γίνονται δεκτά.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 2 Ιουλίου 2018 μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2018, είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00- 14.00).

Περισσότερες πληροφορίες για τις κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη εδώ.