Νέες απαιτήσεις της Νέας Ζηλανδίας για τη διαχείριση της βιορύπανσης

0

του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Η Νέα Ζηλανδία πρόκειται να εκδώσει οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση των πλοίων που πρόκειται να προσεγγίσουν τα λιμάνια της χώρας στις νέες απαιτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση της εισβολής από τη συγκέντρωση ξένων ειδών στα ύφαλα των πλοίων, που τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Μαΐου 2018.

Η Νέα Ζηλανδία είναι γνωστή για τη μοναδική της θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα και έχει αυστηρές απαιτήσεις βιοασφάλειας από τα πλοία που προσεγγίζουν τα νερά της. Σύντομα μάλιστα θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα καθιερώσει ένα εθνικό πρότυπο για τη βιολογική ρύπανση. Οι νέες απαιτήσεις για τα ύφαλα των πλοίων είναι υποχρεωτικές από τις 15 Μαΐου 2018 και από την ημερομηνία αυτή οι διαχειριστές των πλοίων πρέπει να αποδείξουν ότι τα πλοία τους έχουν πλήρως συμμορφωθεί πριν από την άφιξή τους στα νερά της Νέας Ζηλανδίας.

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τη βιοσυσσώρευση στα ύφαλα των πλοίων περιέχονται στο Πρότυπο Διαχείρισης Κινδύνου στα πλοία (Craft Risk Management Standard – CRMS), το οποίο έχει εκδοθεί από τον Μάιο του 2014. Η συμμόρφωση με το ανωτέρω πρότυπο μπορεί να επιτευχθεί με τους κάτωθι τρόπους:
– Με καθαρισμό του κύτους εντός τριάντα ημερών πριν από την άφιξη του πλοίου στη Νέα Ζηλανδία.
– Με τη συνεχή συντήρηση του κύτους με βάση αρχές βέλτιστης πρακτικής, όπως αυτές που περιγράφονται λεπτομερώς στις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ για τη βιολογική ρύπανση.
– Με την εφαρμογή θεραπείας στη γάστρα, χρησιμοποιώντας έναν πάροχο της υπηρεσίας εγκεκριμένο από το Υπουργείο Κύριων Βιομηχανιών (Ministry of Primary Industries) εντός 24 ωρών από την άφιξή του στη Νέα Ζηλανδία.

Ο ορισμός του «καθαρού εξωτερικού περιβλήματος» και τα αντίστοιχα κατώτατα όρια για την επιτρεπόμενη παρουσία βιομάζας εξαρτώνται από τα προηγούμενα λιμάνια που έχει επισκεφτεί το πλοίο, την περιοχή της Νέας Ζηλανδίας που πρόκειται να προσεγγίσει και τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμάνι. Ωστόσο, η σωστή τήρηση αρχείων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της βιοσυσσώρευσης είναι σημαντική, προκειμένου να αποδειχθεί στις αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας ότι το πλοίο έχει διαχειριστεί σωστά τον κίνδυνο βιολογικής ρύπανσης.

Τα πλοία μπορούν να αναζητήσουν μια καθοδήγηση βήμα προς βήμα σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας για άφιξη στη Νέα Ζηλανδία στον δικτυακό τόπο του MPI: Πλοία ‒ Βήματα διαδικασίας άφιξης. Το MPI δημιούργησε επίσης έναν ξεχωριστό ιστότοπο για τη διαχείριση των βιολογικών ρύπων, που περιέχει συνδέσμους προς τις πραγματικές απαιτήσεις, το CRMS για τη βιολογική ρύπανση. Υπάρχει επίσης τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση της βιορύπανσης.

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «Νέες απαιτήσεις της Νέας Ζηλανδίας για τη διαχείριση της βιορύπανσης», Ναυτικά Χρονικά, Ιούνιος 2018, σ. 94