Τι άλλαξε στο νομοθετικό πλαίσιο της Βραζιλίας;

0

του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Για αρκετά χρόνια, ουσιαστικά από το 2009, δεν υπήρχε απαίτηση στη Βραζιλία ο παραλήπτης του φορτίου να παραδίδει τη πρωτότυπη φορτωτική κατά την παραλαβή του φορτίου, όμως αυτή η απαίτηση έχει επανέλθει και αφορά στο σύνολο των λιμανιών της χώρας. Όπως είναι γνωστό με την εγγυητική επιστολή τραπέζης για τον κάτοχο της φορτωτικής ο πλοίαρχος παραδίδει το φορτίο του πλοίου στον νόμιμο παραλήπτη του. Οι κανονισμοί των τελωνείων κάθε χώρας όμως συνήθως έχουν ποικίλες απαιτήσεις όσον αφορά την παρουσίαση της φορτωτικής. Στη Βραζιλία για παράδειγμα, ένα άρθρο του διατάγματος αριθ. 6759/2009 ορίζει ότι η δήλωση εισαγωγής πρέπει να παραδίδεται μαζί με το πρωτότυπο αντίγραφο της B/L ή έγγραφο ισοδυνάμου αποτελέσματος ή με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το Federal Revenue Department (RFB).

Το 2013, το Federal Revenue Department (RFB) δημοσίευσε την Κανονική Οδηγία 1356, η οποία δεν θεωρεί απαραίτητη την παρουσίαση της πρωτότυπης φορτωτικής για να απελευθερώσει το φορτίο από τις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Αυτή η οδηγία έχει στόχο την αποσυμφόρηση των εγκαταστάσεων από τη συσσώρευση των φορτίων στους τερματικούς σταθμούς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών απελευθέρωσης. Η οδηγία όμως η οποία δεν έχει τη νομική ισχύ του κώδικα, τελικά δήλωσε διαφορετικό τρόπο από αυτό που καθορίστηκε από τον Κώδικα.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμμόρφωσης με το άρθρο του Αστικού Κώδικα, η RFB δημοσίευσε στη συνέχεια την Οδηγία 1443, η οποία επιβάλλει ότι οι τερματικοί σταθμοί εξακολουθούν να δικαιούνται να ελέγχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Αυτό, ωστόσο, άφησε ακόμη μια νομική αβεβαιότητα σχετικά με την υποχρέωση υποβολής της πρωτότυπης φορτωτικής.

Η πρόσφατα δημοσιευμένη Κανονική Οδηγία 1759/2017 διευκρινίζει τώρα σαφώς ότι ο παραλήπτης φορτίου πρέπει να υποβάλει την πρωτότυπη φορτωτική για να αποδεσμεύσει τα εμπορεύματα από τερματικούς σταθμούς. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η εναρμόνιση με το νομικό σύστημα της χώρας, η απαίτηση αυτή διατηρείται βάσει του νόμου και βασίζεται στην κανονιστική οδηγία του RFB.

Τελικά η υποχρεωτική παρουσίαση της πρωτότυπης φορτωτικής από τους παραλήπτες για την απελευθέρωση των φορτίων από τους τερματικούς σταθμούς ουσιαστικά δεν έπαψε να ισχύει ποτέ εφ’ όσον η οδηγία που επέτρεπε εναλλακτικές λύσεις είχε μικρότερη νομική ισχύ από τον κώδικα που την επέβαλε.

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «Παρουσίαση πρωτότυπης φορτωτικής και νομοθετικό πλαίσιο της Βραζιλίας», του Καπτ. Γ. Γεωργούλη, Ναυτικά Χρονικά, Ιανουάριος 2018, σ. 30