Intercargo: oι προκλήσεις της εφαρμογής της Σύμβασης BWM

0
του Ed Wroe, Technical Manager, INTERCARGO

του Ed Wroe, Technical Manager, INTERCARGO

H εφαρμογή της νομοθεσίας για το θαλάσσιο έρμα δημιουργεί δύσκολες προκλήσεις και επιλογές που θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από τον κλάδο μεταφοράς χύδην φορτίου, κάτι που αφορά κυρίως τα υπάρχοντα πλοία.

Η τοποθέτηση ενός συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος (BWTS) σε ένα φορτηγό πλοίο δεν είναι τόσο απλή όσο αρκετοί πιστεύουν, ενώ δημιουργεί μοναδικές τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν:

Top Side Tanks: Ένα σημαντικό μέρος του στόλου φορτηγών πλοίων χρησιμοποιούν το υψηλής ενεργειακής απόδοσης σύστημα απόρριψης με τη χρήση της βαρύτητας για τα top side tanks. Το γεγονός ότι οι δεξαμενές αυτές παραδοσιακά γεμίζουν από το δίκτυο πυρόσβεσης και όχι από το δίκτυο του θαλάσσιου έρματος κάνει το πρόβλημα πιο σύνθετο και οποιαδήποτε μετασκευή θα επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις, που περιλαμβάνουν σωληνώσεις και πιθανή ενίσχυση της δεξαμενής. Επιπρόσθετα των απαιτούμενων τροποποιήσεων, θα χαθούν πλεονεκτήματα, όπως η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το γρηγορότερο de- ballasting.

Απαιτήσεις τροφοδοσίας: Για τον υφιστάμενο στόλο υπάρχει ελάχιστο έως καθόλου πλεόνασμα ισχύος, ειδικά για τα geared bulkers. Η επιπλέον ισχύς η οποία απαιτείται για τη λειτουργία πολλών από τα διαθέσιμα συστήματα για BWΤ μπορεί να αναγκάσει τους πλοιοκτήτες να επιλέξουν ανάμεσα στην αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής ισχύος ή στη διακοπή των διαδικασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης κατά τη διάρκεια του ballasting και/ή του de-ballasting που μπορεί να οδηγήσει σε μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, δεδομένου ότι ο ρυθμός φορτοεκφόρτωσης του φορτίου καθορίζεται συχνά από το ναυλοσύμφωνο.

Απαιτήσεις έρματος: Σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους πλοίων, τα φορτηγά πλοία μαζί με τα δεξαμενόπλοια και τα gas carriers τείνουν να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα θαλάσσιου έρματος με αντλίες μεγαλύτερων παροχών. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν όλα τα διαθέσιμα BWTS την επαρκή δυναμικότητα επεξεργασίας που να ισούται με την παροχή των αντλιών, και έτσι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν ένα σύστημα από τις περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές ή θα πρέπει να εγκαταστήσουν επιπλέον συστήματα επεξεργασίας, ώστε να ικανοποιούν τις προδιαγραφές με τις οποίες σχεδιάστηκαν τα πλοία.

Διαθέσιμος χώρος: Ο διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτηση ενός BWTS δημιουργεί προκλήσεις για τον πλοιοκτήτη, ιδίως στην περίπτωση των μικρότερων φορτηγών πλοίων, όπου δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την τοποθέτηση όλων των στοιχείων ενός BWTS στο μηχανοστάσιο. Αυτό σημαίνει πως το σύστημα θα πρέπει να τοποθετηθεί «σπαστά» σε διαφορετικές θέσεις, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, κάνει δυσκολότερη τη συντήρηση, ενώ επιδρά και στη λειτουργία του συστήματος, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την παρακολούθηση και την ασφάλεια.

Βιωσιμότητα: Εκτός από την αγορά ενός BWTS, οι ιδιοκτήτες θα αντιμετωπίσουν και σημαντικά έξοδα εγκατάστασης, σε συνδυασμό με πιθανές δομικές μετατροπές και αναβαθμίσεις ηλεκτρικών συστημάτων και συστημάτων παραγωγής ισχύος. Αυτά τα κόστη θα αποτελέσουν έναν σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας ενός πλοίου.

Εγκεκριμένα συστήματα: Η ικανότητα επεξεργασίας και οι απαιτήσεις ισχύος μερικών από τα συστήματα τα οποία συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του ΙΜΟ προσφέρουν στους πλοιοκτήτες περιορισμένες επιλογές, ενώ ακόμα πιο περιορισμένες είναι οι επιλογές όσον αφορά συστήματα εγκεκριμένα από το USCG. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν όλα τα εγκεκριμένα συστήματα θα μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν τα πλοία, ενώ η διαθεσιμότητα των service engineers γι’ αυτά τα συστήματα αποτελεί ήδη πονοκέφαλο για ορισμένους πλοιοκτήτες.

Μια ολιστική προσέγγιση της χρήσης των BWTS θα είχε θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, καθώς η χρήση τους μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων σε ενέργεια και δεδομένης της απώλειας των υφισταμένων ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων εκφόρτωσης έρματος. Το να σταματήσει η εξάπλωση των χωροκατακτητικών θαλάσσιων οργανισμών μπορεί να ωφελήσει τον πλανήτη, ωστόσο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μερικές φορές ένας κανονισμός ή ένα κομμάτι της νομοθεσίας με καλό σκοπό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη βιομηχανία, οι οποίες δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ed Wroe, Technical Manager της INTERCARGO, με τίτλο «Οι προκλήσεις της εφαρμογής της Σύμβασης BWM», Ναυτικά Χρονικά, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2017, 88