Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία, αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένα και πολύπλευρα καταρτισμένα ναυτιλιακά στελέχη για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών, τη διοίκηση ναυπηγείων, τους λιμενικούς και ναυτιλιακούς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, τις επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και πλήθος άλλων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών με έμμεση ή άμεση σχέση δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο σύνολό τους είναι 54 και στο τέταρτο έτος ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Οι σπουδαστές μπορούν να κάνουν μόνο μια πρακτική άσκηση η οποία θεωρείται και μάθημα επιλογής του τελευταίου εξαμήνου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, διεθνή συνέδρια και θερινά σχολεία σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα της ημεδαπής και ιδρύματα του εξωτερικού. Επίσης παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα για ERASMUS.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Α’ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

1.            Μικροοικονομική

2.            Οικονομικά Μαθηματικά

3.            Ωκεανογραφία

4.            Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία

5.            Τεχνολογία Πλοίου

6.            Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας

7.            Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία Ι

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

1.            Μακροοικονομική

2.            Ανάλυση Διακλαδικών Σχέσεων στη Ναυτιλία

3.            Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

4.            Εισαγωγή στη Ναυτιλία

5.            Θαλάσσια Οικολογία

6.            Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών

7.            Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ

Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

1.            Πολιτική Οικονομία

2.            Επιχειρησιακή Στατιστική

3.            Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

4.            Μεθοδολογία Έρευνας

5.            Συστήματα Πλοίου

6.            Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

1.            Επιχειρησιακή Οικονομική

2.            Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών

3.            Οικονομική των Μεταφορών

4.            Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

5.            Ναυτασφαλίσεις

6.            Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων

Γ’ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

1.            Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση

2.            Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.            Marketing στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

4.            Γενική Λογιστική

5.            Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

6.            Δίκαιο Θαλάσσης

7.            Βιώσιμη Διαχείριση Θαλάσσιων Πόρων

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

1.            Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

2.            Ρύπανση και Ναυτιλία

3.            Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων

4.            Ναυτιλιακή Λογιστική

5.            Ναυλώσεις

6.            Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων

7.            Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία

 

Δ΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

1.            Λιμάνια και Βιώσιμη Ανάπτυξη

2.            Ναυπηγική Οικονομική

3.            Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση

4.            Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος

5.            Οικονομικά της Ρύθμισης

6.            Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

7.            Μάθημα Επιλογής -Συνδυασμένες Μεταφορές-Θεωρία Παιγνίων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

1.            Ναυτικό Δίκαιο

2.            Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

3.            Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνή Οικονομικά

4.            Πληροφοριακά Συστήματα στις Μεταφορές

5.            Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

6.            Διαχείριση Ποιότητας στις Θαλάσσιες Μεταφορές

7.            Μάθημα Επιλογής–Τεχνολογική Απόδοση Πλοίο–Πρακτική Άσκηση–Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου στη Ναυτιλία